مهارت های مسعود ریسمانی

فرصت آفرینی در زمینه وب

راه اندازی سیستماتیک کسب و کار اینترنتی

مشاور و مدرس

مدرس دوره های کسب و کار آنلاین و مشاور

طراحی و توسعه سایت

طراحی گرافیکی و اصولی سایت و توسعه آن

کارشناس نرم افزار

آشنایی آکادمیک به مباحث حوزه وب و نرم افزار

دوره رایگان شروع کسب و کار اینترنتی مسعود ریسمانی

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم